เขียนโดย Suratsvadii

ฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ รวมใจกันจัดฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อสุขุม ผู้ยึดแบบอย่างของท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกพระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของเยาวชน