เขียนโดย Suratsvadii

4 กุมภาพันธ์ 2563 โมทนาคุณพระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โอกาสจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา : คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมโมทนาคุณแม่พระ และอบรมนักเรียนในหัวข้อ หลักคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในศตวรรษที่ 21 เราขอบพระคุณ และขอพระพรพระแม่มารีย์ สำหรับนักเรียนซึ่งจบการศึกษา จำนวน 151 คน