เขียนโดย Suratsvadii

ประกาศ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)