เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร บิดาของคุณครูกาญจนา สุวรรณธาร (หัวหน้าแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ) ณ โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ จ.นครนายก ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2020