เขียนโดย Suratsvadii

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ / ฉลองฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิธีมิสซา ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ / ฝ่ายการศึกษาฯ ฉลองพิเศษปีนี้ครบ 36 ปี เราวอนขอต่อแม่พระ เพื่อสมาชิกทุกคน จะได้ตระหนักถึงงานที่ได้รับมอบหมาย ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร มีหลักศาสนาในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานความรักและรับใช้ เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งตนและผู้อื่น...