เขียนโดย Suratsvadii

บทไตร่ตรองของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง การแสดงออกต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

ผู้นำ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักการศึกษาทุกท่าน

            สังคมปัจจุบันที่มีความเปราะบางและอ่อนไหว เป็นความท้าทายที่โรงเรียนคาทอลิกพึงไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมอันจะมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อโรงเรียนและนักเรียน  โรงเรียนคาทอลิกยังยึดมั่นในอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกในการดำเนินการใด ๆ โดยเฉพาะในภาวะพิเศษเช่นนี้

            ข้อแรก การให้ความเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งโรงเรียนคาทอลิกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม บนพื้นฐานความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหล่อหลอมทั้งทางสติปัญญาและจิตวิญญาณ ให้นักเรียนเติบโต มีสติ และตระหนักรู้ในความรับผิดชอบของตน

            ข้อ 2 โรงเรียนคาทอลิกตระหนักในหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  นักเรียนพึงมีโอกาสเติบโตขึ้นด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ พร้อมที่จะอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เหนือประโยชน์ส่วนตน

            ข้อ 3 บรรยากาศของการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกอบอวลไปด้วยคุณค่าพระวรสาร  ด้วยคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง  ด้วยความใส่ใจที่ครูทุ่มเทให้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย  การเปิดกว้างต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพในความคิดเห็นและเท่าเทียม  นำสู่การปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและความรักใส่ใจ

            ข้อ 4  ในภาวะพิเศษเช่นนี้ ผู้นำ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกพึงอุทิศตนทุ่มเทยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในการสานสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายบุคคล  รับฟังแบบเปิดใจ  เปิดโอกาสในการแสดงออกโดยเคารพสิทธิของผู้อื่น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมทั้งเสนอมุมมองที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความจริง ความดี และความงามที่แท้จริง อันเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เจริญเติบโต พัฒนาสมรรถภาพและพรสวรรค์ของเขา

            การให้การศึกษาจำเป็นต้องทำงานด้วยความหวังและความเชื่อมั่น  การให้การศึกษาเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ทางสังคมอยู่เสมอ จึงควรตระหนักถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น  การให้การศึกษายังหมายถึงการร่วมทางกับนักเรียนในการแสวงหาความจริงและความงาม สำหรับสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  ประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นได้จากการมีคุณค่าร่วมกันและการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์

เลขาธิการ

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

24 สิงหาคม ค.ศ. 2020

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)