เขียนโดย Suratsvadii

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยเฉพาะต่อด้านการศึกษา   ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงงานหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรไทย อีกทั้งทรงมีพระอัจฉริยะภาพเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก