เขียนโดย Suratsvadii

สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าเขตการศึกษา ผู้แทนคณะนักบวช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ จำนวน ทั้งสิ้น 21 ท่าน ณห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น.