สำนักอำนวยการ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4