เขียนโดย Super User

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี. ผู้ช่วยผู้บริหารและครู รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ อาคารนักบุญยอห์นปอลที่2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม