เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์  การมอบรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2561  การมอบรางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน  การมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนคริสต์ศาสนา  ในวันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562   ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

>Read More   >Facebook   >รับรางวัล/เกียรติบัตร