เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย โดยมีผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 106 คน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook