เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีสินค้าสหการและต้นทุนขาย ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ห้องสหการ ผู้ทำบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมิสซังกรุงเทพ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic inventory method) การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average method) การคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนขาย

>Read More     >Facebook