เขียนโดย SueAdministrator

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เขตการศึกษาที่ 1 - 2 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562

> Read More