เขียนโดย SueAdministrator

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ โดยมีจำนวน 6 โรงเรียน 17 ท่าน **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพุธที่ 27 ก.พ. 2562

> Read More