เขียนโดย Suratsvadii

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ของเขตการศึกษาที่ 6 จำนวน 8 โรง โดยมีจำนวนผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมานำเสนอ และคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 28 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบ ประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563