เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 1 ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 แรกเริ่มเดิมทีโรงเรียนโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ก่อตั้งมาในรูปแบบของสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีบาทหลวงไพริน เกิดสมุทร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดร่วมกับบาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือ หาข้อมูลสำหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่วัดนักบุญอันเดร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อปูพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่เด็กต่อไปในอนาคต จากนั้นบาทหลวงไพริน เกิดสมุทร จึงได้ทำหนังสือถึงพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กได้ บาทหลวง ไพริน เกิดสมุทร จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและได้รับอนุมัติในปีเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “สถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 บาทหลวง ธนันชัย กิจสมัคร ได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึง ชั้นอนุบาล 3 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2548 ทางจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มาทำการตรวจสอบอาคารเรียนที่ได้สร้างขึ้นใหม่ 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ได้อนุญาตให้มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ จัดตั้งโรงเรียนเอกชนได้ โดยให้เปิดสอนหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการวิชาสามัญ ทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์” มาจนถึงปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3496-2228 Fax. 0-3496-2229 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website  https://www.facebook.com/st.andruw/