เขียนโดย Super User

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

ปัจจุบัน บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เดิมตั้งอยู่ตำบลรางจรเข้ หมู่ 1 อำเภอเสนา เป็นเรือนทรงปั้นหยา ชั้นเดียว 2 หลัง เป็นเรือนไม้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2459 เปิดสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2488 ในชั้น ป.1-ป.4 มีนักเรียน 36 คน ค่าใช้จ่ายต่างๆทางวัดเป็นผู้จ่าย โดยมีท่านบาทหลวงบรัวซาต์ เป็นเจ้าอาวาสและผู้อุปถัมภ์ นายพินิจ ศรีเจริญ เป็นผู้จัดการ นายมาโนชญ์ สุภาษิต เป็นครูใหญ่ มีครูน้อย 2 คน การจัดเรียนการสอนของโรงเรียนดำเนินไปด้วยดีทำให้มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงขออนุญาตขยายชั้นเรียนในชั้น ม.1–ม.3 โดยเปิดปีละ 1 ชั้นเรียน และในปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลให้ไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2502 ปัจจุบันโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ตั้งอยู่ที่ 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สังกัดบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เปิด ทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3520-1589, 0-3521-6543-4 Fax. 0-3520-1598 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website http://www.rbss.ac.th/

?????????????