เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 28 ม. 5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดยบาทหลวงโรเชอโร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มด้วยการรวบรวมทรัพย์สิ่งของและอาศัยแรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 เป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น มุ่งสังกะสี และเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2489 โดยสอนและอบรมเด็กไปในทางพระธรรมคำสอนตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2489 ประเภทประถมศึกษา เปิดทำการสอนวิชาสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายทองหล่อ สุภากิจ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในนามของมิสซังโรมันคาทอลิกสมัยนั้น และมีนักเรียนเข้ามาเรียนวันแรก จำนวน 40 คน และขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2521 และเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2526 แต่เดิมนั้นโรงเรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนแสงทองวิทยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อภาพหลังในปี พ.ศ. 2545 โดยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง และได้อัญเชิญนามท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมาเป็นนามชื่อของโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3579-4311-2 Fax 0-3579-4311 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website https://www.facebook.com/ST.TheReSaSaengthong/