เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ 5 ม. 6 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 โดยบาทหลวงบรัวซาร์ พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสได้สร้างอาคารเรียน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว และได้ขออนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนักบุญยวงบัปติสตา มีครูแซฟ ธิราศักดิ์เป็นครูท่านแรก สอนนักเรียนชายและซิสเตอร์นักบวชคณะพระหฤทัยสอนนักเรียนหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 คุณพ่อมีแชล ส้มจีน ศรีประยูร ได้ขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการผ่านศึกษาธิการอำเภอและนายอำเภอ จัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ชื่อว่า “ประสาทศิลป์” โดยใช้อาคารเรียน 2 หลัง ที่ได้รับคืนจากโรงเรียนประชาบาลสิทธิวิทยาสถาน และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2495 ชั้น ป.1 – ป.4 การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยดีมีจำนวนนักเรียนมาขึ้นโรงเรียนจึงทำการขออนุญาติเปิดสอนถึงชั้น มัธยมปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2497 และขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 6 ปี ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนและสภาพภายในห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในด้านการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3521-7138 Fax. 0-3521-7138 ต่อ 116 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website http://stb.ac.th/