เขียนโดย Super User

โรงเรียนไตรราชวิทยา 3 ม. 1 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431 บาทหลวงเกลแมนเต ได้เดินทางมาสำรวจที่ดินในแถบอำเภอบางไทร เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดี จึงย้ายคริสตชนมาตั้งหลักแหล่งในบริเวณนี้ ท่านได้สร้างโบสถ์หลังแรก ชื่อโบสถ์พระยาสามองค์ และได้สร้างโรงเรียนของวัดขึ้น 2 หลัง สำหรับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงใช้เป็นที่สอนวิชาศาสนา และวิชาการต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2463 บาทหลวงบรัวซาต์ ได้ให้บาทหลวงอันตน สร้างโรงเรียนใหม่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ และได้ขออนุญาตเปิดเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ พระยาสามองค์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประสิทธิศิริศึกษา จัดการสอนแบบสหศึกษา เพื่อสอดคล้องกับนโยบายในสมัยนั้น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนถูกปิดชั่วคราว และเปิดสอนอีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2489 โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนไตรราชวิทยา ด้วยเหตุที่มีนักเรียนชาย-หญิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ขยายการเรียนการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ป.7) ในปีการศึกษา 2496 และปีการศึกษา 2510 ได้เพิ่มเติมอาคารเรียน และขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) จนถึงปีการศึกษา 2526 ได้ขยายการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนไตรราชวิทยา มีการจัดการบริหารการศึกษาให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ควบคู่กับการปรับปรุงสภาพอาคารเรียนให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีห้องประกอบการ แหล่งเรียนรู้ และสภาพภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3574-1051-2 Fax. 0-3574-1051-2


Website www.trv.ac.th