เขียนโดย Super User

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี) 14 ม. 4 ต. ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2466 โดย ขุนวิเศษรักษา ชื่อเดิม นายเฮี๊ยว เป็นคนหนึ่งในคริสตังกลุ่มแรกของวัดแม่พระประจักษ์ ได้ปฏิบัติราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น "ขุนวิเศษรักษา" ได้ร่วมกับกลุ่มคริสตังกลุ่มแรกเป็นผู้ให้ก่อตั้งวัดและโรงเรียนแม่พระประจักษ์ โดยมี คุณพ่อ ยวงบัปติสตา ตาปี เป็นครูใหญ่ เริ่มแรกเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง 4 มีนักเรียนประมาณ 36 คน วัดแม่พระประจักษ์เป็นโรงเรียนประชาชนจัดตั้ง ต่อมาในราวปี 2483 ทางวัดได้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียนจากประชาชนจัดตั้งมาเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึงชั้นประถมปีที่ 7 และเมื่อปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้ขออนุญาต ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดทำการสอนมาถึงปัจจุบัน


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3553-1160, 0-3553-1326 Fax. 0-3554-2609 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website : facebook