เขียนโดย Super User

โรงเรียนยอแซฟแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 134 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 พระอัครสังฆราช (มุขนายก) ยอแซฟ ยวง นิตโย ได้ริเริ่มและจัดเตรียมที่ดินแห่งนี้สำหรับจัดตั้งโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2534 มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้เพื่อถวายด้วยจิตสดุดีเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และโอกาสทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปีที่ ค.ศ. 2000 จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การถวายโรงเรียนแห่งนี้เป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้ายวง นิตโย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานจัดตั้งและมอบหมายการดำเนินกิจการและบริหารโรงเรียนให้คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล โดยใช้แนวทางการบริหารงาน และประสานงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ได้รับข้อเสนอจากผู้ปกครองนักเรียนประจำที่อาศัยในเขตอำเภออู่ทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ขยายกิจการโรงเรียนไปจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลูกหลานของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงจะได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน และสะดวกไม่ต้องส่งลูกหลานมาเป็นนักเรียนประจำ โอกาสที่เด็ก ๆ มาเรียนจะได้มีมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2535 เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก รับเด็กตั้งแต่อายุ 2–5 ปี และในปีการศึกษา 2536 ดำเนินการเปิดโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์. 0-3555-1407, 0-3555-1976-7 Fax. 0-3555-1976-7 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website  http://jsut.ac.th/