เขียนโดย Super User

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
พ.ศ.2527 - พ.ศ.2532

บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ
พ.ศ.2532 - พ.ศ.2537
(วาระที่ 1)

บาทหลวงปิยะ โรจนะมารีวงศ์
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2542

บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544

บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ
พ.ศ.2544 - พ.ศ.2551 
(วาระที่ 2)

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน