เขียนโดย Suratsvadii
 • พระเจ้า ความรัก การรับใช้ 
  GOD LOVE SERVICE

  บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า
  จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

  The Education Department of Bangkok Archdiocese 
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
  เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ 
  ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

  ประวัติโดยย่อ
  พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
  และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
  และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย
  ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
  จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

  ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส
  ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  มีนโยบายว่า "ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ"
  และ "ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

  "ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น 
  คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล
  การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
  จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง
  "ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"
  เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-2
  โทรสาร ชั้น 1 02-681-3845
  โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
  โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 
  โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838
  อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เว็บไซต์   www.edbathai.com