เขียนโดย Suratsvadii

ปรัชญา

การศึกษา เป็นแสงสว่างสู่ หนทาง ความจริง และชีวิต

 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาที่มีความเสมอภาค ตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสารเพื่อมุ่งมั่นให้สถานศึกษาเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดี  ให้ครูเป็นประจักษ์พยานในการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างมีจิตวิญญาณครู และมีความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาแบบองค์รวม ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นสมาชิกที่ดี  ของสังคมโลก

 

พันธกิจ

 • ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ ทักษะความคิด ทักษะชีวิต และพลเมืองโลก ตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก
 • สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาค โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกาศข่าวดี ให้เกิดขึ้นทั้งสถานศึกษา
 • พัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
 • เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • สนับสนุนให้งานจิตตาภิบาลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระแสเรียก

 

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนมีความใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการคิดและพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลกตามคุณค่าแห่งพระวรสาร
 • ครูเป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มั่นคงในคุณค่าแห่งพระวรสาร
 • สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการที่เน้นความร่วมมือ ยึกหลักธรรมาภิบาล
 • ครูจิตตาภิบาลและครูคาทอลิกมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระแสเรียก

  

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้

 

 • ส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกปรากฏอย่างชัดเจนทุกสถานศึกษา
 • ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดคุณค่าแห่งพระวรสาร และวัฒนธรรมแบบคาทอลิก  เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
 • สถานศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี โดยบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกาศข่าวดีให้เกิดขึ้นทั้งสถานศึกษา
 • สถานศึกษาสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อในศาสนาของตน
 • สถานศึกษาสนับสนุนให้ฝ่ายจิตตาภิบาลมีบทบาทในการส่งเสริมกระแสเรียก
 • ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกปรากฏอย่างชัดเจนทุกสถานศึกษา

มาตรการ

1.1 ยึดมั่นในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง และทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสอนคุณค่าพระวรสาร ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้

1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้อย่างเด่นชัด

1.3 ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยยึดคุณค่าแห่งพระวรสารและวัฒนธรรมแบบคาทอลิก  เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี

มาตรการ

2.1 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยยึดคุณค่าพระวรสารและวัฒนธรรมแบบคาทอลิก  บริหารแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยยึดคุณค่าแห่งพระวรสาร และมีศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าพระวรสาร สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตได้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สถานศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี  โดยบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกาศข่าวดีให้เกิดขึ้นทั้งสถานศึกษา

มาตรการ

3.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณค่าพระวรสาร  และบูรณาการภาษาสากล   ภาษาอาเซียน   มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เที่ยงตรง และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย

3.2 พัฒนาครูให้มีนวัตกรรมและนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นคนดีของสังคม

3.3 ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สถานศึกษาสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อในศาสนาของตน

มาตรการ

4.1 ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองได้อบรมบุตรในฐานะครูคนแรก เอาใจใส่เพิ่มพูนความรู้คุณธรรม ร่วมศาสนกิจ และกิจกรรมของโรงเรียน

4.2 ครูเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการอบรมผู้เรียนให้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4.3 สถานศึกษามีครูการศึกษาพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สถานศึกษาสนับสนุนให้ฝ่ายจิตตาภิบาลมีบทบาทในการส่งเสริมกระแสเรียก

มาตรการ

5.1 สถานศึกษาจัดทำแผนอภิบาลโดยให้มีผู้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน

5.2 มีหลักสูตรแกนกลาง คู่มือและแผนการสอนในวิชาคำสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา

5.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อส่งเสริมกระแสเรียก

5.4 สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรการ

6.1 ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในระบบประกันฯ และระบบสารสนเทศ

6.2 ใช้การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี

6.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและประเมินภายใน

6.4 พัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ในระบบประกันฯ

6.5 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

6.6 พัฒนานวัตกรรมและการเผยแพร่ที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ