เขียนโดย Suratsvadii

คณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>สำนักงานอำนวยการ

    แผนกงบประมาณ

    แผนกบัญชีและการเงิน

    แผนกบุคคล

 >กลุ่มงานวิชาการ

    แผนกปฐมวัย

    แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    แผนกภาษาต่างประเทศ

  • หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ  : นางมยุรี แสงไพโรจน์

>สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

    แผนกพัฒนาวิชาชีพครู

>กลุ่มงานจิตตาภิบาล

  • รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล : บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
  • หัวหน้างานจิตตาภิบาล (ดูแลเว็บไซต์) : นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์

>สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย

  • นางสาวอรพรรณ จำปา
  • นางสาวรมิดา ศรีบุญเพ็ง

โครงสร้างฝ่ายการศึกษาฯ ณ วันที่ 14/07/2563

ข้อมูลเมื่อ 31/07/2563