เขียนโดย SueAdministrator

คณะผู้บริหาร

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>กลุ่มงานวิชาการ

  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  แผนกปฐมวัย

  แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  แผนกภาษาต่างประเทศ

  • หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ  : นางมยุรี แสงไพโรจน์

>สำนักงานอำนวยการ

  แผนกบุคคล

  แผนกงบประมาณ

  แผนกบัญชี

  แผนกการเงิน

>กลุ่มงานจิตตาภิบาล

>สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  แผนกพัฒนาวิชาชีพครู

>สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย

  • นางสาวอรพรรณ จำปา
  • นางสาวรมิดา ศรีบุญเพ็ง