เขียนโดย Suratsvadii

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา/ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รักษาการประธานกลุ่มงานอำนวยการ

ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

                                    

กลุ่มงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ไพศาล หวังพาณิช

   

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้จัดการแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวทิพวรรณ วังเย็น

รองผู้จัดการแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวภัณญามล กระต่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวสุมนา ประสิทธิพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวดรุณี จันทสร

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวกนกพร ชินนาทพงศ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวณัฐณิชา หงษ์นเรศ

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเวชวุฒ มาเสถียรวงศ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายรณชาติ ผ่องบุรุษ

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเบญจภรณ์ มะซอ

   

แผนกปฐมวัย 

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร

เจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย    

นางสาวพิรญาณ์ จรูญวัฒนาไพบูลย์

   

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวมาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล

  

กลุ่มงานอำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รักษาการประธานกุล่มงานอำนวยการ

ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

   

สำนักงานอำนวยการ 

หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ

นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ

นางสาวพรศรี รอดชมพู

เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ (ขับรถ)

นายวิทยา ปานยิ้ม

เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ (ขับรถ)

นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ (ช่าง)

นายนนทชัย ม่วงนา

แม่บ้าน

นางสาวพิศมัย โพธิจันทร์

แม่บ้าน

นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร

   

แผนกบุคคล 

หัวหน้าแผนกบุคคล

นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

   

แผนกงบประมาณ 

หัวหน้าแผนกงบประมาณ

นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ

นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล

   

แผนกบัญชี 

หัวหน้าแผนกบัญชี

นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

นางอุไรวรรณ เพ่งเพียร

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีและงานบุคคลสำนักงาน

นางสาวนภนลินี พานิชประไพ

   

แผนกการเงิน

หัวหน้าแผนกการเงิน

นางสาวมัณฑนา ทองเหวียง

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์

   

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

หัวหน้างานจิตตาภิบาล (และดูแลเว็บไซต์)

นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์

  

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพครู/ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานฯ

นางสาวปัทมพร สมศรี

 

กรรมการสำนักงาน ฝ่ายการศึกษาฯ (ปี 2560-2561)

(4 ม.ค.2560-31ธ.ค.2561)

หัวหน้าสำนักงาน

นางอุไรวรรณ เพ่งเพียร

รองหัวหน้าสำนักงาน

นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร

กรรมการ

นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

กรรมการ

นางสาวภัณญามล กระต่ายแก้ว

กรรมการ

นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

กรรมการ

นายนนทชัย ม่วงนา

เลขานุการ

นางสาวกนกพร ชินนาทพงศ์