เขียนโดย ADMINISTRATOR

คณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

.

กลุ่มงานวิชาการ

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำนักอำนวยการ

แผนกบุคคล

แผนกงบประมาณ

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

  • รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล : บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
  • หัวหน้างานจิตตาภิบาล (และผู้ดูแลเว็บไซต์) : นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย

  • นางสาวอรพรรณ จำปา