เขียนโดย Suratsvadii

คณะผู้บริหาร

.

กลุ่มงานวิชาการ

.

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :

.   

แผนกปฐมวัย

.   

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.

สำนักอำนวยการ

.   

แผนกบุคคล

.

แผนกงบประมาณ

 .  

แผนกบัญชี

.

แผนกการเงิน

.

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

  • รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล : บาดหลวงสุขุม กิจสงวน
  • หัวหน้างานจิตตาภิบาล (และผู้ดูแลเว็บไซต์) : นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์

.

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

.

สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย

  • นางสาวอรพรรณ จำปา