เขียนโดย ADMINISTRATOR

โอกาสดีที่คุณจะได้ร่วมงานกับ ฝ่ายการศึกษาฯ มาถึงแล้ว
เพียงแค่คุณมีประสบการณ์และความสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานด้านต่างๆ ตามรายละเอียดนี้

1. รับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

  โทร. 02-681-3840-4

----------

2. รับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพึ้นฐาน

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ วังเย็น

  โทร. 02-681-3840-4

----------

3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอที

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่างๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรับผิดชอบงาน 4 ลักษณะดังนี้
1. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี : ทำหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนางาน
2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือบริหารงาน
3. งานฐานข้อมูล : ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการสารสนเทศ
4. งานเว็บไซต์ : ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์

*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-681-3840-4   มือถือ 094 896 0666 (คุณสุรัสวดี)

----------

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

      ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8-9  ถ.นนทรี 14(นาคสุวรรณ)  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

      ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์)   >ดาวน์โหลดใบสมัครงาน