กลุ่มงานจิตตาภิบาล - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

กลุ่มงานจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงสุขุม กิจสงวน เป็นประธานกลุ่มงาน

การติดต่อ : ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลขที่ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-681-3840-4  โทรสาร 02-681-3838  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์  ผู้ประสานงาน