เขียนโดย Suratsvadii

บทภาวนาสำหรับเดือนตุลาคม

(ตุลาคมเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ)

  

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอนมัสการพระองค์ โมทนาคุณพระองค์ สำหรับพระพรต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้แก่ลูกและครอบครัว ลูกขอโทษพระองค์ที่บางครั้ง ลูกมิได้ยอมรับความผิดหวังและความทุกข์ยากต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้

ข้าแต่พระนางพรหมจารี ผู้ร่วมไถ่บาปพร้อมกับพระบุตร พระแม่เป็นพระมารดาของพระเจ้า และเป็นแม่ของมนุษย์ทุกคน ลูกขอรื้อฟื้นความตั้งใจของลูกขอสัญญาว่า จะเป็นลูกที่ดีของพระแม่ ลูกจะระลึกถึงพระแม่บ่อยๆ โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนของพระแม่ ลูกจะพยายามสวดสายประคำถวายเกียรติแด่พระแม่ทุกๆ วัน

ข้าแต่พระแม่เจ้า ลูกขอถวายตัวและครอบครัวแด่พระแม่ ลูกวอนขอสันติภาพในดวงใจของมนุษย์ทุกคน สันติภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว สันติภาพระหว่างพี่น้องคาทอลิก สันติภาพในประเทศไทย และสันติภาพสำหรับทุกๆ ประเทศในโลก โปรดประทานความยุติธรรม และสันติภาพในดวงใจของเขา

พระแม่เจ้าที่รัก โปรดประทานพระพรแด่สมเด็จ พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ตลอดจนพวกลูกทุกคน ให้รักและซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าและโปรดนำลูกทุกคนให้ได้ไปสวรรค์ เสวยสุขกับพระองค์ และพระแม่ตลอดนิรันดร์ด้วยเทอญ อาแมน

  

เดือนสำคัญในปฎิทินคาทอลิก

มีนาคม       เดือนแห่งนักบุญโยเซฟ

พฤษภาคม   เดือนแห่งแม่พระ

มิถุนายน     เดือนแห่งดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

สิงหาคม     เดือนแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

ตุลาคม       เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ

พฤศจิกายน  เดือนระลึกถึงผู้ตายและวิญญาณในไฟชำระ ฉลองนักบุญทั้งหลาย