เขียนโดย Suratsvadii

คำศัพท์เกี่ยวกับจิตตาภิบาล คำภาษาอังกฤษ
จิตตาภิบาล

Director for Pastoral Care

หรือ Spiritual Director

ฝ่ายจิตตาภิบาล   Pastoral Center
 ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

Assistant Director of School Responsibility Pastor

(อ้างอิงจาก Catholic School; Structure of Administrator)

หรือ Assistant Director of Spiritual Guidance Department

หรือ Assistant Director for Pastoral Care

หรือ Adjutant Vicar Chaplain