เขียนโดย Suratsvadii

การภาวนาแบบเทเซ่

เป็นการภาวนาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยบทเพลงสั้น ๆ ฟังง่าย ร้องง่าย และถูกร้องซ้ำไปซ้ำมา ช่วยให้เกิดสมาธิ จนซึมซาบในพระวาจาของบทเพลง และนำไปสู่การสนทนากับพระเจ้าในเบื้องลึกของหัวใจ หากเราภาวนาด้วยใจสุภาพ และเปิดดวงใจออกเพื่อต้อนรับพระองค์ เราจะก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้า และจะพบสันติสุขที่แท้จริง  (ดาวน์โหลดไฟล์ pdf.)

ก่อ      เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

รับ      อาแมน

ก่อ      เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า

รับ     เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ...

ก่อ      เพลงเริ่ม (เชิญขับร้องบทเพลง...................................หน้า.............ข้บร้อง............รอบ)

 

ร้องรับ  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

          สดุดี 98:1-3  จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์ พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และด้วยพระพาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  พระยาห์เวห์ทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานาชาติ ทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์ ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ต่อหน้าพงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทั้งมวลเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดพ้น

ร้องรับ  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

          สดุดี 98:4-6  แผ่นดินทั้งมวล จงโห่ร้องสรรเสริญพระยาเวห์ด้วยความยินดีเถิด จงเปล่งเสียงขับร้องและถวายสดุดีเถิด จงบรรเลงเพลงพิณถวายพระยาห์เวห์ ด้วยพิณใหญ่ คลอเสียงพิณเล็ก ทั้งเสียงแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์ จงโห่ร้องสรรเสริญเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์

ร้องรับ  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

          สดุดี 98:7-9  พระองค์ตรัสแก่เขาจากเสาเมฆ เขาปฎิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์ ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้  ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา แต่ทรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาป จึงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์

ร้องรับ  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

ประธาน       อ่านพระวรสาร

(เงียบสักครู่... เพื่อรำพึงพระวรสาร)

 

ก่อ      บทเพลงเกี่ยวกับพระเยซู (เชิญขับร้องบทเพลง...................................หน้า.............ข้บร้อง............รอบ)

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน

 

ข้อ 1   ให้เราใคร่ครวญถึงความรักของพระเยซูเจ้า  ผู้ทรงยอมตายบนไม้กางเขน  โดยไม่คำนึงถึงความอัปยศและความอับอาย

รับ     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่บนกางเขน  เรานมัสการพระองค์

 

ข้อ 2   โอ  พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงทำลายผู้เย่อหยิ่ง แต่อุ้มชูผู้ต่ำต้อย

รับ     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่บนกางเขน  เรานมัสการพระองค์

 

ข้อ 3   องค์พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเรา  ทรงรักษาผู้ที่เจ็บป่วย ทรงประกาศข่าวดีแก่คนยากไร้ และทรงประทานอิสระให้แก่ผู้ที่ถูกขัง

รับ     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่บนกางเขน  เรานมัสการพระองค์

 

ข้อ 4   องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงหักโซ่ตรวนแก่ทาสทุกคน ทรงปลอบประโลม ผู้เผชิญภยันตราย ทรงเป็นสหายกับคนต่ำต้อย ทรงเป็นอาหารของจิตวิญญาณที่หิวกระหาย

รับ     องค์พระผู้เป็นเจ้า  ที่บนกางเขน เรานมัสการพระองค์

 

ข้อ 5   พระเยซูเจ้าข้า พระองค์เปี่ยมด้วยความอดทนและความดีงาม ทรงอภัยโทษต่อเราคนบาป พระกรุณาของพระองค์ มีให้เราเสมอ

รับ     องค์พระผู้เป็นเจ้า  ที่บนกางเขน เรานมัสการพระองค์

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

 

ก่อ      เพลงปิด (เชิญขับร้องบทเพลง...................................หน้า.............ข้บร้อง............รอบ) 

 

บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

 

ข้าแต่พระบิดา            ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้า เป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ

ที่ใดมีความเกลียดชัง      ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรัก

ที่ใดมีความเจ็บแค้น        ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัย

ที่ใดมีความแตกแยก       ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคี

ที่ใดมีความเท็จ             ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริง

ที่ใดมีความสงสัย           ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อ

ที่ใดมีความสิ้นหวัง         ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวัง

ที่ใดมีความมืด              ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่าง

ที่ใดมีความเศร้าโศก       ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำ ความยินดีเบิกบานใจ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า         โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทา มากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทา

เห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจ

รักผู้อื่นก่อน และมากว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า

ผู้ที่ให้เท่านั้น จะได้รับความอิ่มเอิบยินดี

ผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้น จะพบตนเองในทางสันติ

ผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้น จะได้รับการอภัยโทษ

ดังนี้ เมื่อเราตาย จะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์ชั่วนิรันดร

เดชะพระนาม...

 

บทเพลงเทเซ่

เชิญถวายพระพร

เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า เชิญถวายพระพร  พระเจ้านำทางชีวี

 

เชิญนมัสการองค์พระเจ้า

โอ้ เชิญนมัสการองค์พระเจ้า

 

เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า

เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า เชิญมาส่องแสงด้วยไฟรักของพระองค์

เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า

 

เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า

เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า พระผู้ทรงความดี  เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า ฮัลเลลูยา

 

ที่ใดมีความรัก

ที่ใดมีความรัก และความเมตตา ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่

 

ในพระองค์

ในพระองค์ ลูกมั่นใจในพระคุณ   ในพระองค์ ลูกสุขใจ

เมื่อมององค์ มั่นคงไม่หวั่นไหว    แซ่ซ้องร้องอวยชัย พระใกล้ชิดเรา  

แซ่ซ้องร้องอวยชัย พระใกล้ชิดเรา

 

ในราตรีอันมืดมน

ในราตรีอันมืดมน  พระองค์จุดดวงไฟที่เปล่งประกายฉายแสงไฟ แห่งนิรันดร์กาล

ในราตรีอันมืดมน  พระองค์พระประทับอยู่  พระองค์ทรงประทับอยู่

พระองค์ทรงประทับอยู่

 

บรรดานานาชาติทั้งหลาย

บรรดานานาชาติทั้งหลาย  เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า

บรรดานานาชาติทั้งหลาย  เชิญมาสรรเสริญพระองค์

เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจ

เป็นบุญของผู้เชื่อวางใจในองค์พระเจ้า  เป็นบุญของผู้มีความหวังในพระองค์

 

โปรดฟังภาวนา

โอ้องค์พระเจ้าข้า โปรดฟังภาวนา  โปรดรับฟัง คำอ้อนวอน

โอ้องค์พระเจ้าข้า โปรดฟังภาวนา  โปรดสดับฟังเราเทอญ

 

พระคริสต์ระลึกถึงข้า

พระคริสต์ระลึกถึงข้า เมื่อพระองค์เข้าสู่พระราชัย

พระคริสต์ระลึกถึงข้า เมื่อพระองค์เข้าสู่พระราชัย

 

พระคริสต์องค์ความสว่าง

พระคริสตเจ้า ส่องแสงท่ามกลางดวงใจ  โปรดเปิดดวงใจ อย่าให้ความมืดเข้าครอบครอง

พระคริสตเจ้า ส่องแสงท่ามกลางดวงใจ   เปิดใจเรา ด้วยความรักของพระองค์

 

พักกับเรา

พักกับเรา พำนักอยู่กับเรา  ตื่นเฝ้าภาวนา ตื่นเฝ้าภาวนา

 

เพียงพระเจ้าเพียงพอ

จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย  ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดใด

จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย  เพียงพระเจ้า เพียงพอ

 

ร้องสรรเสริญ

ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญ  ร้องสรรเสริญสิ้นสุดดวงใจเราแด่พระเจ้า

ร้องสรรเสริญ ร้องสรรเสริญ  ร้องสรรเสริญสิ้นสุดดวงใจเรา

 

สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า

สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า  สรรเสริญแซ่ซ้องเถิดดวงวิญญาณ์ของเรา

สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า  สรรเสริญแซ่ซ้องดวงวิญญาณ์ของเรา

จงมีใจเหมือนพระบิดา

Misericordes sicut Pater (มี เซ รี คอร เดส ซี คูท ปอร เตร)

Misericordes sicut Pater (มี เซ รี คอร เดส ซี คูท ปอร เตร)

Misericordes sicut Pater (มี เซ รี คอร เดส ซี คูท ปอร เตร)

Misericordes sicut Pater (มี เซ รี คอร เดส ซี คูท ปอร เตร)

In ae ter num mise ricordiaeius (อิน เอ เท เนม์ - มี เซ รี คอร ดี คอ เอ)

 

Holy Spirt come to us (เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า)

Holy Spirt come to us. Kindle in us The fire of your love.

Holy Spirit come to us. Holy Spirit come to us.

 

Jesus remember me (พระคริสต์ระลึกถึงข้า)

Jesus remember me when You come into Your Kingdom.

 

Stay with me (พักกับเรา)

Stay with me, Remain here with me Watch and pray, Watch and pray.

 

The kingdom of GOD

The kingdom of GOD is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come Lord and open in us. The gates of your kingdom.

 

Bless the Lord (เชิญถวายพระพร)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. (Ps 104,1)

 

We Adore You, Lord Jesus Christ (เชิญนมัสการองค์พระเจ้า)

Oh…We Adore You, Lord Jesus Christ

 

การภาวนาในความเงียบ

          ยามที่เราพยายามเป็นหนึ่งกับพระเจ้าผ่านทางคำพูดคำภาวนาจิตใจเรานั้นสงบได้โดยง่าย แต่ลึกๆทั้งหมดด้วยพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงภาวนามากเกินกว่าเราจะจินตนาการได้ ถึงแม้พระองค์ไม่เคยหยุดที่จะพยายามสนทนากับเรา แต่พระองค์ก็ไม่เคยยัดเยียดสิ่งนี้ให้กับเราเลย พระดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับเรามักได้ยินเหมือนเสียงกระซิบ  ในลมหายใจแห่งความสงัด

สงบเงียบนิ่ง ระลึกถึงพระเป็นเจ้า เปิดใจให้กับพระจิตเจ้า นี่แหละคือการภาวนาแล้ว

          จุดมุ่งหมายในการนี้ไม่ใช่การทำให้ใจทั้งหมดเงียบด้วยการสร้างความว่างเปล่าภายในเสียทั้งหมดอย่างเดียว แต่ต้องเป็นความสงบแบบเด็กๆ ที่ไว้วางใจ และเชื่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ และให้พระองค์ภาวนาเงียบๆ ภายในตัวเรา แล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าความสงบลึกล้ำภายในจิตใจที่แท้จริงคือการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้ากับเรา