เขียนโดย Suratsvadii

งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม (จัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6) เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องาน “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี”  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียน (ป.3-ม.6) 1,107 คน คุณครู 85* คน จาก 38 โรงเรียน / นักบวชจากคณะต่างๆและผู้มาร่วมจัดกิจกรรมฐาน 135 คน / สามเณรและสามเณราลัยแสงธรรม 29 คน / นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา 25 คน / เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 25 คน / พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และบรรดาพระสงฆ์ 29 องค์  / รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,428 คน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ที่ www.catholic.or.th/live/liveedbastd23  รับชมทางยูทูป(Youtube) ที่ >วจนพิธีกรรมเปิด  >พิธีมิสซา