เขียนโดย Suratsvadii

 

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

ประธานกรรมการ

บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์

ที่ปรึกษา

บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช

ที่ปรึกษา

บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ

ที่ปรึกษา

บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

แผนกศาสนสัมพันธ์

บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร

แผนกพระคัมภีร์

บาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

แผนกเยาวชน

บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร

แผนกคริสตศาสนธรรม/ยุวธรรมทูต

บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1

บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 2

บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 3

บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 4

บาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5

บาทหลวงสุนัย สุขชัย

หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 6

ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ

ผช.ผอ.ฝ่ายการศึกษาฯ

นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์

กรรมการและเลขานุการ

  

ทั้งนี้  หากกรรมการที่เป็นผู้จัดการและหัวหน้าจิตตาภิบาลเขตไม่สามารถมาประชุม จะมีผู้แทน ดังนี้

ผู้แทน แผนกคริสตศาสนธรรม/งานยุวธรรมทูต นายสมบัติ งามวงศ์  
ผู้แทน แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ นางวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ
ผู้แทน แผนกเยาวชน  นางจันทรา จีระวัฒนากิจ
ผู้แทน แผนกพระคัมภีร์  นายมนต์สิงห์ ไกรสมสุข
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 1 คุณครูปรียารัตน์ ศรจันทร์  
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 2   คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 3  คุณครูสมลักษณ์ บุญเพชร
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 4 คุณครูสัย ไพรวงษ์
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 5 คุณครูกมลา สุริยพงษ์ประไพ
ผู้แทน จิตตาภิบาลเขต 6   คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการฯ มีกำหนดประชุม 3 เดือนครั้ง ในวันพุธที่ 2 ของเดือน (1 ปี 4 ครั้ง)

>ดาวน์โหลดไฟล์ คำสั่ง