เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ขอขอบพระคุณคุณพ่อที่ปรึกษา /คณะกรรมการ /และผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้ง คุณพ่อชลภัทร ศุขะเนตร จิตตาธิการองค์กรนักเรียนคาทอลิกฯ และฝ่ายสังคมฯ ที่เข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดแผนงาน /โครงการในโรงเรียน สำหรับปี 2563 (ค.ศ.2020)