เขียนโดย Suratsvadii

2 ตุลาคม 2562 คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020) สถานที่ : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน