เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ / ครูจิตตาภิบาล ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ ทำงานเต็มเวลา อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด การตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูจิตตาภิบาลชำนาญการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร

>Read More     >Facebook