เขียนโดย SueAdministrator

การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ของคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ได้วิเคราะห์แบบรายงานที่คุณครูได้นำเสนอตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นว่า คุณครูมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และภาระงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งที่สมควรได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งครูจิตตาภิบาล 3 ได้
จึงกำหนดให้มีการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อจิตตาภิบาล/หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และคณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณ