เขียนโดย Super User

ภาพ - ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ภาคเรียนที่ 2 โดยคุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูจาก 15 โรงเรียน จำนวน 45 คน โดยฝ่ายการศึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

การอบรมต่อเนื่องสำหรับครูที่สอนระดับชั้น ป. 1-3 และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และให้ได้แผนการสอน โดยแบ่งกลุ่มสาระเรียนรู้ต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ดังนี้

ภาษาไทย: รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์-หัวหน้ากลุ่ม รร.กุหลาบวิทยา รร.โยนออฟอาร์ค (ภาคเรียนที่ 2 เปลี่ยนหัวหน้ากลุ่มภาษาไทยเป็น รร.กุหลาบวิทยา)

ภาษาอังกฤษ: รร.ซางตาครู้สศึกษา-หัวหน้ากลุ่ม รร.เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี รร.ราษฎร์บำรุงศิลป์

วิทยาศาสตร์: รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ชายและหญิง-หัวหน้ากลุ่ม รร.นักบุญเปโตร รร.อัสสัมชัญศึกษา รร.แม่พระฟาติมา (รร.แม่พระฯ ไม่มา)

คณิตศาสตร์: รร.เซนต์เทเรซา-หัวหน้ากลุ่ม รร.เซนต์ราฟาแอล รร.ไตรราชวิทยา รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (รร.เซนต์ราฟาแอล และ รร.เซนต์หลุยส์ฯ ไม่มา)

ภูมิ-ประวัติศาสตร์: รร.พระวิสุทธิวงส์-หัวหน้ากลุ่ม รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ รร.มารดานฤมล รร.เซนต์แอนโทนี (รร.เซนต์แอนฯ ไม่มา)

การอบรมครั้งนี้ ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ และกำหนดส่งแผนการสอนทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2016 ส่งให้หัวหน้ากลุ่ม และภายใน 15 ธันวาคม ค.ศ.2016 หัวหน้ากลุ่มส่งให้ฝ่ายการศึกษาฯ เพื่อตรวจสอบปรับปรุง เพื่อจะได้ลงข้อมูลให้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซด์ของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ที่ http://www.catholic-education.or.th และฝ่ายการศึกษาฯ ที่ http://www.edbathai.com

วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ