เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับป.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 2-3 พ.ค.2017 ณ บ้านผู้หว่าน วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook