เขียนโดย SueAdministrator

       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรการการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

       โดยในปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 นั้น เพื่อให้การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร มีความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาที่ได้มีการปรับตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่) ดังนี้

-ในปี 2563 จะปรับหลักสูตรใหม่ระดับชั้น ป.3 ม.3 และ ม.6-