เขียนโดย SueAdministrator

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  คกก.จัดทำหลักสูตรคริสตศาสนาในระบบโรงเรียน ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเขียนแผนฯ ดำเนินการเขียนและนำเสนอ(ตัวอย่าง) แผนฯทุกระดับชั้น(ป.1-ม.6) เพื่อจะได้มีหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญให้กับโรงเรียนในการจัดให้มีการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook