เขียนโดย SueAdministrator

รายชื่อ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน/หน่วยงาน

1

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ

2

บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช

ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3

บาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร

หัวหน้าจิตตาภิบาล เขต 5

4

บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ

ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5

คุณครูยุพา ชุลีระรักษ์

ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6

คุณครูปรียารัตน์ ศรจันทร์

รร.กุหลาบวิทยา

7

คุณครูสมนึก สำอางค์

รร.อัสสัมชัญศึกษา

8

คุณครูภารดี เทศชารี

รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

9

คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ

รร.โยนออฟอาร์ค

10

คุณครูสมลักษณ์ บุญเพชร

รร.ซางตาครู้สศึกษา

11

คุณครูอ้อยทิพย์ จินตไพจิตร

รร.พระแม่สกลสงเคราะห์

12

คุณครูสัย ไพรวงษ์

รร.พระวิสุทธิวงส์

13

คุณครูอัญชลี อุดมสิทธิพัฒนา

รร.เซนต์เทเรซา

14

คุณครูจักรพันธ์ โสรัจจกิจ

รร.ยอแซฟอุปถัมภ์

15

คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์

รร.ยอแซฟอุปถัมภ์

16

คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์

รร.เซนต์จอห์น บัปติสต์

17

คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ

รร.นักบุญเปโตร (ผู้ประสานงาน)

  

รายละเอียดการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค. 2559  ณ บ้านผู้หว่าน

- ความสำคัญของหลักสูตรคริสต์ศาสนา (คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร) 

- ทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับที่มาและแรงจูงใจของการจัดทำหลักสูตรฯ(คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์)   

- กำหนดรูปแบบและ highlight ของหลักสูตร คือ ยึดพระคัมภีร์และคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเป็นพื้นฐาน 

- ทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำหลักสูตร (คุณครูทัศนีย์ ชาวปากน้ำ)   

- จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โดยจำแนกหัวข้อหลัก 7 ประการของเนื้อหาคริสต์ศาสนา 

- กำหนดร่าง 12 หัวข้อย่อยของหัวข้อหลักทั้ง 7 ประการของเนื้อหาเพื่อจะใส่ในชั้น ป.1-ม.6 (ครั้งที่ 1) 

- คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้ปรึกษา

  และตรวจทานเนื้อหา 

  

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 2559 ณ บ้านผู้หว่าน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบงานหลักสูตรที่ 1-4 และวิธีการเขียนใบงาน   

- กำหนดรายละเอียดของเนื้อหาในผังรวมทั้งหมดของทุกชั้นเรียน (ผังรวมเนื้อหา ป.1-6 / ม.1-6)

- คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร พิจารณา/ตรวจทาน

- การจัดทำร่างใบงานที่ 1-4 ของกระบวนการจัดทำหลักสูตรฯ (ครั้งที่ 1)

- กำหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้    

  หมายเหตุ  -   ใบงานที่ 1   กำหนด ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  

       ”      2   กำหนดสาระการเรียนรู้เป็น ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

       ”      3   กำหนดคำอธิบายรายวิชา    

       ”      4   กำหนดโครงสร้างรายวิชา

  

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พ.ย. 2559  ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเอกภาพของงาน 

- คณะครูพิจารณา(ร่าง) หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหาในผังรวม (ครั้งที่ 2)    

- คณะทำงาน (ครูกมลา/ครูยุพา/คุณพ่อเชษฐา) พิจารณา(ร่าง) หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหาในผังรวม

  เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา/ตรวจทาน 

- คณะครูปรับปรุงร่างใบงานที่ 1-4 ของกระบวนการจัดทำหลักสูตรฯ (ครั้งที่ 2)

  

ครั้งที่ 4 วันที่ 10-11 ก.ค. 2560 ณ อารามคาเมไลท์ สามพราน

การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแผนฯ โดยรวบรวมแผนทุกรับชั้นเพื่อปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และปรับเนื้อหาของแต่ละแผนให้เข้ากับหน่วยการเรียน โดยครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และครูยุพา ชุลีระรักษ์

  

ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ก.ย. 2560 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเขียนแผนฯ ดำเนินการเขียนและนำเสนอแผนฯทุกระดับชั้น โดยครั้งนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ฝากอาหารเที่ยงเป็นกำลังใจมาให้คุณครู และคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ได้มาให้กำลังใจคุณครู นำหนังสือแผนการสอนฯ ของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และช็อคโกแลตเป็นของฝากให้ครูได้ผ่อนคลายสำหรับภารกิจสำคัญ กำหนดส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (ครูกมลา รวบรวม)