เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมจัดทำแผนฯ หลักสูตรคริสต์ฯ ในวันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 ณ บ้านผู้หว่าน เริ่มด้วยการภาวนาเปิดโดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ที่ปรึกษาฯ และขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ที่มาให้กำลังใจคุณครูจิตตาภิบาลทุกท่าน ขอให้ครูคำสอนทุกท่านมีพละกำลังที่จะรักและรับใช้ แม้ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยและภาระหนัก แต่ขอให้เต็มด้วยความยินดี มุ่งมั่นในภาระหน้าที่เต็มกำลังสามารถ ด้วยจิตตารมณ์คุณค่าพระวรสาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook