เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวมารีอา สัย ไพรวงษ์

Miss. Maria Sai Priwong

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-------------------------------------- 

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1962  จังหวัดศรีษะเกษ

รับศีลล้างบาป ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

บิดาชื่อ นายทา ไพรวงษ์  มารดาชื่อ นางสี ไพรวงษ์

เป็นบุตรคนที่ 8 มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 4 คน  

การศึกษา

ค.ศ. 1968-1973   ประถมต้น โรงเรียนวัดบ้านสวัสดี จ.ศรีสะเกษ

ค.ศ. 1980-1986   มัธยมปลาย โรงเรียน ศึกษานารี จ.กรุงเทพฯ

ค.ศ. 1990-1996   ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เอกโฆษณา คหกรรมศาสตรบัณฑิต เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว ศิลปศาสตรบัณฑิตเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค.ศ. 1980-1990   ปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  

การศึกษาด้านคำสอน

10 มิ.ย.1984-1 พ.ค.1985   คำสอนภาคฤดูร้อน ศูนย์ CC  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน  นครปฐม

12 พ.ย.2016–28 พ.ย.2015 คอร์ส “In the footstep of Jesus” (St. John’s Gospel) ประเทศ อิสราเอล

29 พ.ค.–7 ก.ค. 2017          อบรมหลักสูตรผู้หว่าน 4 ณ บ้านผู้หว่าน  

การแต่งตั้ง

19 ต.ค. 2015   ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน

21 พ.ค. 2014  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช    

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

10 มิ.ย. 1984-1 พ.ค.1985  ครูจิตตาภิบาล โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

1 พ.ค.2015-ปัจจุบัน            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

ค.ศ. 2015-ปัจจุบัน              หัวหน้างานประกาศข่าวดี ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  

พระวาจาประจำใจ

"จงร่าเริงยินดีอยู่เสมอ" (1 ธส 3 : 16) 

คติพจน์

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”