เขียนโดย Suratsvadii

นางเทเรซา ภารดี เทศชารี

Mrs. Theresa Paradee Thescharee

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

--------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 14  มีนาคม  ค.ศ. 1975 จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับศีลล้างบาปเมื่อ 11 กรกฎาคม  ค.ศ. 1975 ณ วัดเซนต์แอนโทนี

บิดาชื่อ เปาโล อารมณ์ พูลโภคผล มารดาชื่อ คาทารีนา สุภัทรา พูลโภคผล

เป็นบุตรคนที่ 2  มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 2 คน   

การศึกษา

ค.ศ. 1978-1990  อนุบาล-มัธยมต้น โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1991-1993  มัธยมปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1995-1996  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกสื่อสารมวลชน โทโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

ค.ศ. 1998-1999  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา   

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ. 2009           หลักสูตรบุคลากรพระคัมภีร์ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม / ประเทศอิสราเอล

เม.ย.2012-2014  หลักสูตรคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ค.ศ. 2012          หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม  

การแต่งตั้ง

19 ธ.ค.2012       ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

29 พ.ค.2015      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน  หัวหน้างานประกาศข่าวดี ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  

พระวาจาประจำใจ

“อย่าให้เราเหนื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร” (กท 6:9)  

คติพจน์

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”