เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวอันนา สายธาร สินเจริญ

Miss. Anne Saitarn Sinchareon 

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 จังหวัด นครสวรรค์

รับศีลล้างบาป ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

บิดาชื่อ ยอแซฟ กิมเต็ก สินเจริญ   มารดาชื่อ มารีอา สมิง สินเจริญ

เป็นบุตรคนที่ 8 มีพี่น้อง ทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 7 คน  

การศึกษา

ค.ศ. 1980-1990   อนุบาล  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1980-1990   มัธยมต้น โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ค.ศ. 1980-1990   มัธยมปลาย โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ค.ศ. 2544            ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

การศึกษาด้านคำสอน

25 เม.ย. 2013       หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน (รุ่น 26) วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม  

การแต่งตั้ง

19 ธ.ค. 2015  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนและครูคำสอนแบบอย่าง

เม.ย. 2013      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1  

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

ค.ศ. 2000-2006        ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต กรุงเทพฯ อัสสัมชัญ บางรัก

ค.ศ. 2007-2008        ครูจิตตาภิบาล โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร

1  พ.ค. 2009-2017    ครูจิตตาภิบาล โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม 

พระวาจาประจำใจ

"จงร่าเริงยินดีอยู่เสมอ" (1 ธส 3 : 16)  

คติพจน์

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”