เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวมาการีตา กมลา สุริยพงศ์ประไพ

Miss. Margaret  Kommala Suriyapongpraphai

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2

Pastoral Care Teacher Experienced Level 2

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1965 จังหวัดนครปฐม

รับศีลล้างบาปวันที่ 8 สิงหาคม  2560 ณ วัดนักบุญเปโตร

บิดาชื่อยวง คาเบรียล เกษม สุริยพงศ์ประไพ  มารดาชื่อ มารีอา กาญจนา สุริยพงศ์ประไพ

เป็นบุตรคนที่ 1  มีพี่น้องทั้งหมด 7  คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 6 คน  

การศึกษา

ค.ศ.1970          อนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

ค.ศ.1974          ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

ค.ศ.1980          สามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

ค.ศ.1995          ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค.ศ.2003          ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว  

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ.1993                ปริญญาตรี สาขาการสอนคริสตศาสนธรรม Mater Ecclesiae  Missionary College, Rome Italy

18-25 มิ.ย.1994      Building Christian  Community Institute for Pastoral Development, Philipines

27 มิ.ย.-4 ก.ค.1994 Catholic Evangelization Traning Program Institute for Pastoral Development, Philipines

6-13 ก.ย.1997       The Biblical Apostolate on the theme Word of God: Serving Life in Asia Catholic Biblical Federation, Philipines

7-11 ก.ค.2014       Bibliodrama  Exchamge Thailand 2014 บ้านผู้หว่าน สามพราน

13-27 พ.ย.2016     Biblical Studies in Jerusalem and Galilee Ecce Homo, Jerusalem, Isarel  

การแต่งตั้ง

19 ธ.ค.2015-2018   ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

20 พ.ย.2012           ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการ 2 โดยพระคาร์ดินัล  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

1994-2002           ครูคำสอน โรงเรียนนักบุญเปโตร

2003 -ปัจจุบัน        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล สอนวิชาคริสต์ศาสนา และสอนคำสอน โรงเรียนนักบุญเปโตร  

พระวาจาประจำใจ

"อย่าท้อแท้ในการทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคน" (กท 6:9-10)  

คติพจน์

ทำงานทุกอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรักและรับผิดชอบ