เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวมารีอา อัญชลี อุดมสิทธิพัฒนา

Miss Maria Anchalee Udomsitthipattana

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1966  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับศีลล้างบาป  วัดนักบุญเทเรซา   ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

บิดาชื่อ ปีโอ อนันต์  อุดมสิทธิพัฒนา  มารดาชื่อ เทเรซา จำปา อุดมสิทธิพัฒนา

เป็นบุตร คนที่ 3  มีพี่น้องทั้งหมด  6  คน เป็นชาย  4 คน เป็นหญิง 2 คน  

การศึกษา

ค.ศ.1970-1972  อนุบาล โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

ค.ศ.1973           ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

ค.ศ.1980           มัธยมต้น โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

ค.ศ.1984           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา

ค.ศ.1998           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคนิค กรุงเทพฯ

ค.ศ.2001-2002  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร  

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ.2010-2012  หลักสูตรคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน(รุ่น 25) ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ซีซี)

ค.ศ.2013           หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 2  

การแต่งตั้ง

17 ธ.ค.2011      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

12 มิ.ย.2013      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

13 ธ.ค.2014      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19 ธ.ค.2015     ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ค.ศ.2015          ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนแบบอย่าง  

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

ค.ศ.1994-2006    ครูคำสอนระดับชั้น ป.2  โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

ค.ศ.2007-2014    ครูคำสอนระดับชั้น ป.3   โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

ค.ศ.2015-ปัจจุบัน   ครูคำสอนระดับชั้น ป.6   โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก  

พระวาจาประจำใจ

"จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยน พากเพียร อดทนต่อกันด้วยความรักพยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้า ด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติภาพ" ( อฟ 4: 2-3 )  

คติพจน์

“คิดก่อนทุกคำพูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด”