เขียนโดย Suratsvadii

นางมารีอา ทัศนีย์ ธาราศินานนท์

Mrs. Maria Tassanee Tarasinanon

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1959  จังหวัดนครราชสีมา

รับศีลล้างบาป  ณ  วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว  จ.นครราชสีมา

บิดาชื่อ ยอแซฟ ชาลี  ชินโคตร   มารดาชื่อ  มอนิกา สำเริง  ชินโคตร

เป็นบุตรคนที่ 5  มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน  เป็น ชาย 1 คน เป็นหญิง 9 คน

การศึกษา

ค.ศ.1968-1971   ประถม  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  อ. ปากช่อง   จ. นครราชสีมา

ค.ศ.1971-1974   มัธยม  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  อ. ปากช่อง   จ. นครราชสีมา

ค.ศ.1974-1976   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ค.ศ.1990-1992   ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  เอกสังคมศึกษา  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

                          (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) จ. พระนครศรีอยุธยา

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ.2013-2016  หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (ภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 28 วิทยาลัยแสงธรรม  จ.นครปฐม

ค.ศ.2013-2015  หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 3 ฝ่ายการศึกษาฯ

การแต่งตั้ง

19 ธ.ค.2015   ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

29 พ.ค.2015   ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาล ชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

ค.ศ.2002-2010        ครูสอนคำสอนระดับประถมศึกษา

1 พ.ค.2010–ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และครูสอนคำสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแม่พระฟาติมา

พระวาจาประจำใจ

"จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน" (มธ 5: 44)  

คติพจน์

อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน